Ano ang maaaring gawin kapag nabayaran ang payment request ngunit hindi ito natanggap?