Naapektuhan ba ng pagbili at pagbenta ng Bitcoin Cash ang aking transaction limits?